top of page

פיתוח הדרכה

הדרכה ולמידה ארגונית הנם אוסף של תהליכים ואירועים המתרחשים בארגון ומייצרים שינוי בידע, במיומנויות, ביכולות ובכישורים של האנשים על מנת ליצר ערך משמעותי ושיפור היכולות של הארגון להשיג את יעדיו.

בניית תשתיות ניהול הלמידה וההדרכה הארגונית

פיתוח תהליכים מותאמים לארגון שמטרתם שימור ופיתוח הידע הארגוני. בארגונים רבים הלמידה עדיין מתקיימת בצורה ספורדית ובלתי מנוהלת. בתהליך העבודה נבנה תהליך לאיתור צרכי ההדרכה בארגון, בניית תכנית הדרכה שנתית שתתן מענה לצרכים ודרכי הוצאתה לפועל. תהליך סדור ומנוהל חוסך משאבים רבים ואף משפיע על שימור הידע בארגון לאורך זמן.

תכניות הכשרה לעובדים חדשים (OJT)

ארגונים משקיעים מאמצים רבים במיון וגיוס של עובדים מוכשרים. מרגע ההגעה לארגון עובר העובד החדש תהליך בן מספר שלבים, משלב ההיכרות הראשונית עם הארגון ועד שיסגל יכולת עצמאית לביצוע התפקיד. תהליכי קליטה והכשרה מנוהלים, שיטתיים ומסודרים, יסייעו לארגונים לקצר את משך ההכשרה, לשפר את איכותה ולוודא הצלחה. בהתאם- תגדל מידת המחוברות של העובד לארגון, ובטווח הרחוק- הדבר יסייע לצמצם תחלופת עובדים ולשפר את התוצאות העסקיות.

מטרות התהליך:

בניית מתודולוגיה ארגונית לחניכה והכשרה של עובד חדש.

שיפור ביצועים ברמה מקצועית והתנהגותית והעלאת המחויבות וההזדהות הארגונית.

התהליך כולל: בניית נוהל קליטה הכשרה של עובד חדש, מותאם לארגון. בנייה של תכניות הכשרה לתפקידי מפתח.

תכניות כניסה לתפקיד חדש

כחלק מההתפתחות הארגונית, עובדים מוכשרים מתניידים בתוך הארגונים ומתקדמים לתפקידים שונים. למרות היכרותם עם הארגון, הם נתקלים בקושי בלמידת התפקיד החדש, בעיקר כי הציפיות מהם גבוהות והסבלנות הארגונית מועטה. תכנית כניסה סדורה לתפקיד תאפשר הן לעובד והן לארגון ליצר תפוקות גבוהות יותר בזמן קצר יותר.

מטרת התהליך: בניית מתודולוגיה ארגונית לכניסה לתפקיד חדש. צמצום הזמן והמשאבים הנדרשים לכניסה לתפקיד.

התהליך כולל: תכנית כניסה לתפקיד הכוללת מיפוי סדור של הידע הנדרש לביצוע התפקיד החדש,  הידע של העובד והפעולות הנדרשות לסגירת הפערים.

תכנית מסוג זה מורידה תסכול, מייצרת תיאום ציפיות, מקצרת את זמני ההכשרה ומונעת פערי ידע בטווח הרחוק.

הכשרת חונכים פנים ארגוניים

חניכה היא שיטת הדרכה תהליכית המבוססת על קשר אינטנסיבי, בלתי אמצעי, בין חונך לנחנך.  מטרות החניכה הן שיפור הידע, המיומנות וחיזוק תחושת המסוגלות של הנחנך.

חונכים בארגון נבחרים בדרך כלל בזכות מומחיותם המקצועית ולא דווקא בזכות היכולת שלהם להעביר ולתת ידע. תהליכי חניכה המבוצעים בידי חונכים שמבינים את חשיבות התפקיד שלהם ומיומנים הן ברמה המקצועית והן ביכולות ההדרכה והחניכה שלהם, יסייעו לארגונים לקצר את משך ההכשרה, לשפר את איכותה ולשמר את הידע הארגוני.

מטרת התהליך: הקניית כלים ומיומנויות חניכה OJT- on the job training  לחונכים הפנים ארגוניים.

בניית מערך הדרכה פנים ארגוני

ידע רב, קריטי להצלחת הארגון וליכולת שלו לצמוח, קיים בתוך הארגונים עצמם. עם זאת- ארגונים נתקלים בקשיים בהעברת הידע המקצועי ממומחי התוכן לבעלי תפקיד נוספים הנדרשים לו בארגון בעיקר כי מומחי התוכן עסוקים מאוד בעבודתם ואינם מצליחים להתפנות ולבצע הדרכה וחניכה.

מטרת התהליך: מיסוד תהליכי העברת ידע קריטי ממומחי תוכן פנים ארגוניים לכלל הארגון ובניית כלים יעילים ואפקטיביים לביצוע תהליכי הלמידה.

תהליך העבודה כולל: מיפוי המומחים הארגוניים בתחומים קריטיים. בניית מערך וכלי הדרכה מותאמים והכשרת המומחים להעברת ידע, הדרכה פרונטלית וחניכה

בניית מערך הדרכה פנים ארגוני

ידע רב, קריטי להצלחת הארגון וליכולת שלו לצמוח, קיים בתוך הארגונים עצמם. עם זאת- ארגונים נתקלים בקשיים בהעברת הידע המקצועי ממומחי התוכן לבעלי תפקיד נוספים הנדרשים לו בארגון בעיקר כי מומחי התוכן עסוקים מאוד בעבודתם ואינם מצליחים להתפנות ולבצע הדרכה וחניכה.

מטרת התהליך: מיסוד תהליכי העברת ידע קריטי ממומחי תוכן פנים ארגוניים לכלל הארגון ובניית כלים יעילים ואפקטיביים לביצוע תהליכי הלמידה.

תהליך העבודה כולל: מיפוי המומחים הארגוניים בתחומים קריטיים. בניית מערך וכלי הדרכה מותאמים והכשרת המומחים להעברת ידע, הדרכה פרונטלית וחניכה.

בואו נדבר

סלולרי: 054-2873063

דוא"ל: hila@focus-od.co.il

מצפה אבי"ב, משגב.

קליק קטן
bottom of page